Sơn chốn thấm – Chống ăn mòn AC-02

  • Sơn chốn thấm – Chống ăn mòn AC-02 là sơn 2 thành phần dùng chống thấm KVS, sàn mái sàn tầng hầm…
Nhà Sản Xuất: Category: