THANH REN RAMSET

Kích thước từ M10 -:- M30 với thông số chính hãng:
– M10x130 khoan D12, sâu L90mm
– M12x160 khoan D14, sâu L110mm
– M16x190 khoan D18, sâu L125mm
– M20x260 khoan D25, sâu L170mm
– M24x300 khoan D28, sâu L210mm
– M30x380 khoan D35, sâu L280mm
Bao gồm 01 Ren, 01 êcu, 01 đệm phẳng